PODCAST » The Dialogue

The Dialogue EP2: ศิลปะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงหรือ?

ร่วมด้วย ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ดำเนินรายการโดย สุคนธ์ทิพย์ ประหารภาพ