PODCAST » The Dialogue

ศิลปะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้จริงหรือ? | The Dialogue EP.2

ร่วมด้วย ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, มานิต ศรีวานิชภูมิ, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ดำเนินรายการโดย สุคนธ์ทิพย์ ประหารภาพ