NEWS » News, Reincarnations III : Ecologies of life

ชวนไปสำรวจหน้าตาขององค์ความรู้ที่เราได้เรียนมา แท้จริงแล้วมันบิดเบี้ยวไปขนาดไหน?

Reincarnations III – Ecologies of Life
โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
ภัณฑารักษ์ โดย Loredana Pazzini-Paracciani
11 พฤษภาคม – 10 กรกฏาคม 2564
WarinLab

Reincarnations III – Ecologies of Life ผลงานไตรภาคของ เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้มีแนวทางนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ออกมาผ่านงานศิลปะ การสื่อสารข้ามศาสตร์ผ่านขั้นตอนการวิจัยที่นำตัวเองลงไปมีส่วนร่วมทั้งผ่านพื้นที่ ผู้คน และข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ ผลงานสองชุดก่อนหน้านี้ เรืองศักดิ์นำเสนอเรื่องราวของพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยาและสัตววิทยา ที่ปรากฎอยู่ในพื้นที่ต่างประเทศ ในครั้งนี้เรื่องราวย้อนกลับมาที่ประเทศไทย เรื่องราวของสมันตัวสุดท้ายแห่งทุ่งรังสิต สัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดและอยู่อาศัยที่เมืองไทย ทว่าข้อมูลและหุ่นจำลองกลับปรากฎกระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ยกเว้นเพียงพื้นที่ประเทศไทย ผลงานของเรืองศักดิ์นำเสนอความทับซ้อนของมิติทางสังคม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ เลยไม่ถึงเรื่องการเมืองที่แฝงอยู่ผ่านสิ่งมีชีวิตที่หายไป ข้อมูลหลายรูปแบบถูกนำเสนอผ่านความรู้ความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างรูปแบบจำลองของสิ่งสูญพันธ์ที่บิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริง

ผลงานชุดนี้จัดแสดงอยู่ที่ WarinLab เจริญกรุง 36
ผู้สนใจเข้าชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากทางแกลเลอรี
หรือเข้าชมในรูปแบบออนไลน์ได้ทาง
https://youtu.be/8AaL6MaqVAY

Source: https://www.facebook.com/fineartmagazine.thailand/posts/4249346968418963