NEWS » News

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “One Generation Plants the Trees, Another Gets the Shade” ผลงานสร้างสรรค์โดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

One Generation Plants the Trees, Another Gets the Shade
ศิลปิน ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
ภัณฑารักษ์ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี
15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2564
วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี (Warin Lab Contemporary) เปิดตัวนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “One Generation Plants the Trees, Another Gets the Shade” ผลงานสร้างสรรค์โดย ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ศิลปินจากเชียงใหม่